– Tara’s stamtavle –


N UCH TaraNavn: N UCH Tara
Født: 14/4-2010
Reg. nr: NO40625/10

HD: A -Fri
PRCD/PRA: A– Fri

Taras stamtavle

<– Tilbake